Privacy-verklaring Ki-no-nagare

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 
 Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 De rechten van u als client over uw dossier staan deels in de WGBO (wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst), deels in de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming ). U heeft het recht uw dossier in te zien en om correctie c.q. aanvulling,c.q. vernietiging van uw dossier te vragen.

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met  uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of natuurgeneeskundig consult, kinesiologisch consult en bijbehorende code.
 • de kosten van het consult

 Wat betreft de stoelmassages gelden, de voorgaande zaken. Alleen ben ik hier niet wettelijk verplicht het dossier voor langere tijd te bewaren. De persoonsgegevens voor de stoelmassage bewaar ik voor de duur van het stoelmassagetraject.

Op de factuur voor de stoelmassage staan

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De datum van de behandeling
 • Dat het om stoelmassage gaat of een meer-rittenkaart voor stoelmassage
 • Bij zakelijke cliënten noteer ik ook het BTW nummer van het bedrijf.
 
  Ki-no-nagare Kinesiologie, Stoelmassage en Ontwikkeling 17-4-2018

 

 Deze privacyverklaring kan je indien gewenst downloaden vanaf de pagina downloads

---------------------------------------

Privacy-verklaring website

Ki-no-nagare Kinesiologie, Stoelmassage en Ontwikkeling (verder Ki-no-nagare genoemd), gevestigd op de Thorbeckelaan 2 te Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ki-no-nagare verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken naar aanleiding van contact op de website:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online- activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

Ki-no-nagare verwerkt jouw persoonsgegevens via de website voor de volgende doelen:
- Om je te kunnen e-mailen  n.a.v. je vraag/verzoek die je deed op de site en die  nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Versleuteling persoonsgegevens op site
De persoonsgegevens die op de site ingevuld worden, worden versleuteld en komen via SSL verbinding in mijn mailbox.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ki-no-nagare neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ki-no-nagare bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw mailadres in ons account bij Microsoft Outlook en op de beveiligde mobiele telefoon totdat we jouw vraag hebben afgehandeld of tot het moment dat je geen cliënt meer bij ons bent. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Ki-no-nagare verstrekt gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en dus met toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ki-no-nagare gebruikt geen cookies op haar site. Derhalve zal daar ook geen melding op de site over verschijnen. Indien dit in de toekomst wijzigt om technische redenen, dan zal hier melding van gedaan worden. Wel worden er cookies geplaatst op de zakelijke facebookbladzijde van Ki-no-nagare. Dit doet facebook en hier is niets aan in te stellen en wordt op deze plek dit gegeven gemeld. Zo ook plaatst mailchimp cookies. Dit programma gebruikt Ki-no-nagare voor het versturen van haar nieuwsbrief Ki-Note. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ki-no-nagare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ki-no-nagare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ki-no-nagare wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ki-no-nagare neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ki-no-nagare.nl

Deze privacyverklaring is samengesteld via deze website https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring/    op 11 mei ’18, Ki-no-nagare Kinesiologie, Stoelmassage en Ontwikkeling, Gouda


 

 © Ki-no-nagare Kinesiologie, Stoelmassage en Ontwikkeling